Süs Bitkileri Pazarlamasının Meslek Edinilmesinde Demografik Faktörlerin (Çiçekçilik’te) Etkisi

Süs Bitkileri Pazarlamasının Meslek Edinilmesinde Demografik Faktörlerin (Çiçekçilik’te) Etkisi
Süs Bitkileri Pazarlamasının Meslek Edinilmesinde Demografik Faktörlerin (Çiçekçilik’te) Etkisi

20. yy sonu ve 21. yüzyılın başlangıcı olan günümüzde meslek edinilirken göz önünde bulundurulan birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden en önemlileri demografik faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Demografik faktörlerden cinsiyet, eğitim düzeyi, yapılan işten elde edilen gelir (gelir düzeyi), yaş gibi özellikler etkili olmaktadır. Dolayısıyla iş hayatına atılırken insanlar kendi sosyo-ekonomik yapısına ve cinsiyetine uygun işleri tercih etmektedirler.

Bu çalışma bir saha çalışmasıdır. Bu çalışmada, Çiçekçilik mesleğini iş edinmede demografik faktörlerden cinsiyet, yaş, eğitim ve gelir düzeyinin etkisi irdelenmeye çalışılmıştır. Süs bitkilerinin pazarlanması (Çiçekçilik) mesleğinde demografik faktörlerin etkisi konulu saha araştırmasında elde dilen sonuçlar oldukça çarpıcıdır. Tesadüfî örnekleme ile İstanbul ve Kocaeli illerinin değişik noktalarında yapılan anket çalışmasında 50 denek örneğe alınmış ve çeşitli istatistiksel yöntemler kullanılarak veriler SPSS 16.0 programı ile analiz edilmeye çalışılmıştır. Örneğe çıkan deneklerden 17’si kadın 33’ü erkektir. Bu durum her meslekte olduğu gibi çiçekçilik mesleğinde de erilleşmenin öne çıktığını göstermektedir. Bu mesleği ağırlıklı olarak orta yaş ve üzeri yapmaktadır. Ayrıca eğitimin de meslek edinme de etkisi olduğu bilinmektedir. Ancak bazı işler için eğitim aranmayabilmektedir. Denklerin 18’i ilkokul, 20’si ortaokul, 10’u lise ve 2’sinin üniversite mezunu olduğu görülmüştür. Bu çalışma, süs bitkileri pazarlamasında (çiçekçilikte) ilk ve orta öğretimin daha ağırlıklı olduğunu ve eğitimin çiçekçilik işinde çok önemli olmadığını göstermiştir.

Yrd. Doç. Dr. Ehlinaz TORUN`nun "Süs Bitkileri Pazarlamasının Meslek Edinilmesinde Demografik Faktörlerin (Çiçekçilik’te) Etkisi" başlıklı makalesini buraya tıklayıp indirebilirsiniz.